Get Adobe Flash player

EWALUACJA zewnętrzna problemowa pracy Ośrodka Szkolenia Nauczycieli SI przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty w Kielcach

Od 13 do 27 kwietnia 2015 r. została przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna, problemowa pracy naszego Ośrodka Szkolenia Nauczycieli „Spójrz Inaczej. Przeprowadzili ją wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach: Renata S. Zaborek i  Maciej Długosz. W wyniku przeprowadzonej ewaluacji działań naszego Ośrodka Szkolenia Nauczycieli SI otrzymaliśmy  we wszystkich obszarach wszystkie oceny B  -  wysoki poziom jakości usług.

 

Zakres ewaluacji objął 4 obszary:

W2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób  sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki                                                                               

W3. Placówka zaspakaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki

W4. Procesy edukacyjne są efektem  współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki

W7. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych

W procesie ewaluacji zostały przeprowadzone różnorodne działania, przy pomocy następujących narzędzi:

  1. Ankieta (on-line) – wypełniona przez dyr. Ośrodka Annę Babicką

  2. Wywiad z dyrektorem Ośrodka Szkolenia Nauczycieli SI – Anną Babicką.

  3. Wywiad z przedstawicielami organu prowadzącego   – prezesem Stowarzyszenia SI Andrzejem Kołodziejczykiem i wiceprezesem  Jadwigą Soboń.

  4. Wywiad grupowy z PARTNERAMI Ośrodka  - były to osoby:

dyrektor poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Starachowicach,

wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Starachowicach,

pedagog w Gimnazjum Publicznym Nr 4 w Starachowicach,

przedstawiciel Urząd Miasta Starachowice

  1. Wywiad grupowy z nauczycielami – konsultantami (wywiadu udzieliło trzech trenerów: Ewa Czemierowska Koruba, Kazimierz – Koruba, Elżbieta Staniszewska ).

  2. Bezpośrednia obserwacja działań z oferty Ośrodka (były to dwie formy pracy: grupowe konsultacje dla nauczycieli – prowadzone przez Jadwigę Soboń w siedzibie Ośrodka, – oraz spotkanie z rodzicami w szkole, przeprowadzone przez Annę Babicką).

  3. Wywiad grupowy z klientami, w którym uczestniczyli  nauczyciele korzystający z konsultacji:

– nauczyciel  wychowawca klasy V SP Nr 1 Starachowice

– nauczyciel wychowawca klasy VI SP Nr 1 w Starachowicach

– pedagog SP Nr 12 w Starachowicach

  1. Ankieta on- line dla pracowników merytorycznych (trenerów SI). Wzięło w niej udział - 11 Trenerów Stowarzyszenia SI.

  2. Ankieta on- line  dla klientów Ośrodka (wzięło w niej udział 25 osób).

Wizytatorzy sporządzili „Raport z ewaluacji problemowej”, podpisany przez dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratora Województwa Świętokrzyskiego – Sławomira Meresińskiego.

 

W wyniku przeprowadzonej ewaluacji działań naszego Ośrodka Szkolenia Nauczycieli SI otrzymaliśmy  we wszystkich obszarach wszystkie oceny B  -  wysoki poziom jakości usług.

 

Anna Babicka - dyrektor Ośrodka Szkolenia Nauczycieli Spójrz Inaczej

Jadwiga Soboń – vice prezes Zarządu Stowarzyszenia Spójrz InaczejStarachowice, 12.05.2015r.

facebook_page_plugin