Get Adobe Flash player
Kursy kwalifikacyjne
 

KURS KWALIFIKACYJNY STUDIUM SOCJOTERAPII (270 godzin)

Cele zajęć:

 

Podstawowy cel Studium to rozwój osobisty uczestników oraz przygotowanie ich do prowadzenia pracy psychokorekcyjnej z  dziećmi i młodzieżą.

Cele szczegółowe to:

wyposażenie w umiejętności pozwalające świadomie, skutecznie i fachowo pomagać dzieciom i młodzieży w przezwyciężaniu ich trudności, w zakresie:

 • nawiązywania kontaktu i budowania więzi interpersonalnych,
 • planowania i organizowania sytuacji psychokorekcyjnych w trakcie spotkań grupowych,
 • prowadzenia dziecięcych i młodzieżowych grup socjoterapeutycznych,
 • nabycie i pogłębienie wiedzy stanowiącej podstawę  zrozumienia przyczyn i utrzymywania się zaburzeń w społecznym funkcjonowaniu dzieci i młodzieży w zakresie:

           - diagnozy i terapii zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych,
           - potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży w różnych okresach wiekowych,
           - profilaktyki uzależnień,
           - psychologii małych grup,

 • zwiększenie repertuaru technik i metod pracy wychowawczo-profilaktycznej i psychokorekcyjnej,
 • doskonalenie własnego stylu pomagania dzieciom i młodzieży,
 • stymulowanie rozwoju osobowości uczestników i pomoc w rozwiązaniu własnych trudności, zwłaszcza tych, które mają wpływ na pracę z dziećmi i młodzieżą.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli wszystkich typów szkół, psychologów, pedagogów, pracowników świetlic szkolnych i socjoterapeutycznych.

Treści programowe

 

1. Trening interpersonalny

 • pogłębienie zrozumienia siebie i innych,
 • nabywanie i zwiększanie umiejętności interpersonalnych ważnych w      pracy z ludźmi,
 • integracja grupy,
 • stworzenie możliwości pracy nad własnymi problemami emocjonalnymi, mogącymi utrudniać kontakty z ludźmi.

 

2. Warsztat pomagania w kontakcie indywidualnym

Treści:

 1. Zasady i cele terapii indywidualnej.
 2. Umiejętności przydatne w pracy terapeutycznej:
 3. Zawieranie kontraktu terapeutycznego – cele, formy, treść, znaczenie.
 4. Podstawowe etapy terapii.
 5. Podstawowe koncepcje osobowości przydatne w pracy terapeutycznej.
 6. Sytuacje specyficzne i trudne w pracy terapeutycznej.

 

3. Warsztat umiejętności wychowawczych

Treści:

 1. Własne doświadczenia z dzieciństwa jako źródło zasobów w zakresie nawiązania dobrych kontaktów z dziećmi i zaspokajania ich potrzeb.
 2. Emocjonalne  potrzeby dzieci, realizowane w kontaktach z dorosłymi i wzrost umiejętności ich rozumienia.
 3. Mechanizmy wpływu wychowawczego.
 4. Budowanie i utrzymywanie kontaktu wychowawczego z dzieckiem.
 5. Indywidualny styl pracy wychowawczej .
 6. Własne problemy emocjonalne, utrudniające dobry kontakt wychowawczy   lub terapeutyczny z dzieckiem.
 7. Modyfikacja potrzeb i zachowań uczestników, utrudniających im nawiązywanie konstruktywnych relacji z dziećmi.
 8. Style komunikacji i pomagania dziecku.
 9. Kontakt i komunikacja z dzieckiem w sytuacjach trudnych.

 

4. Warsztat socjoterapeutyczny

Treści:

 1. Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży.
 2. Proces socjoterapeutyczny.
 3. Zajęcia socjoterapeutyczne jako forma zajęć korygujących zaburzone zachowania dzieci i młodzieży.

 

5. Warsztat pracy z grupą dziecięcą i młodzieżową

Treści:

 1. Podstawowe zjawiska psychologiczne w małych grupach.
 2. Podstawowe etapy przebiegu procesu grupowego.
 3. Cele i normy grupowe.
 4. Struktura grupy.
 5. Role grupowe.
 6. Diagnoza potrzeb społeczno- rozwojowych grupy.
 7. Praktyczne umiejętności prowadzenia grupy.

 

6. Warsztat zadaniowy

Treści:

 1. Cele i rodzaje zajęć grupowych z dziećmi i młodzieżą.
 2. Diagnoza zasobów osobistych i instytucjonalnych przydatnych w organizacji i realizacji zajęć socjoterapeutycznych.
 3. Planowanie pracy w prowadzonej przez siebie grupie socjoterapeutycznej:

 

7. Warsztat profilaktyki uzależnień:

Treści:

 1. Podstawowe wiadomości na temat chemicznych środków uzależniających.
 2. Modele działań profilaktycznych.
 3. Metody pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą.
 4. Praktyczne umiejętności budowania i prowadzenia własnych zajęć profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą.

8. Warsztat osobistego stylu pracy socjoterapeutycznej (superwizyjny)

Treści:

 1. Superwizja podjętych działań.
 2. Modele i sposoby prowadzenia dokumentacji pracy terapeutycznej.
 3. Planowanie przebiegu zajęć z grupą – przebieg, formy, metody.

 

Warunki ukończenia Studium są następujące:

 • osobisty udział uczestnika we wszystkich zajęciach (jedynie w  przypadkach losowych dopuszcza się zaliczenie nieobecności nie przekraczającej 10 % zajęć w np. poprzez pracę pisemną, sprawozdanie z lektury lub  w innej formie – po uzgodnieniu z prowadzącymi),
 • przeprowadzenie w trakcie trwania Studium zajęć w prowadzonej przez siebie grupie socjoterapeutycznej w wymiarze 20 godzin,
 • przedstawienie pisemnego opracowania programu i przebiegu przeprowadzonych zajęć.

 

<<powrót

facebook_page_plugin