Get Adobe Flash player

I. Program


Założenia programu wychowawczo - profilaktycznego Spójrz inaczejR opracowane zostały w zespole specjalistów pod kierownictwem Andrzeja Kołodziejczyka. Inspiracją do tworzenia tego programu były programy amerykańskie, jednak różnice kulturowe i konieczność przystosowania do warunków polskich sprawiły, że jest on programem oryginalnym, autorskim. Autorami scenariuszy zajęć, metodyki ich prowadzenia i podręczników są Andrzej Kołodziejczyk, Ewa Czemierowska i Tomasz Kołodziejczyk. Prawa do programu posiadają autorzy podręczników i Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki   Spójrz inaczej w Starachowicach.  Program ten w odróżnieniu od większości programów profilaktycznych w Polsce jest ciągle monitorowany, modyfikowany i doskonalony  by odpowiadał zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Zmiana organizacji szkolnictwa w Polsce ujawniła potrzebę opracowania nowych wersji programu i podręczników.

I.1. Uwagi wstępne

Program  Spójrz inaczejR jest ofertą adresowaną do osób dorosłych pracujących w szkołach i innych placówkach zajmujących się wychowaniem i profilaktyką.  Każda osoba, która chce uzyskać uprawnienia  do prowadzenia zajęć w programie Spójrz inaczejR musi spełnić warunki określone  w rodz. II. a podczas prowadzenia zajęć przestrzegać warunków określonych w rozdziale I.2, I.3, I.4 i w rozdziale III.
Posiadający uprawnienia do prowadzenia zajęć według  programu Spójrz inaczejR i prowadzący te zajęcia może używać programu, nazwy programu, zgłaszać realizację w drukach sprawozdawczych placówek oświatowych i wychowawczych wtedy i tylko wtedy gdy spełnia  wszystkie niżej określone warunki.

I.2. Dobór tematyki do wieku uczniów

Program Spójrz inaczejR opisany w podręcznikach dla prowadzących zajęcia zawiera  scenariusze lekcji  dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów klas I - III i IV-VI szkoły podstawowej oraz klas I-III gimnazjum, informacje o idei i celach programu, omówienie treści programu, krótki opis  metod pracy z młodzieżą, i informacje dotyczące realizacji programu.

W przypadku realizacji zajęć w szkole

  • należy wykorzystywać scenariusze adresowane do klasy, w której prowadzone są zajęcia.
  • W przypadku znacznych trudności - wynikających z niedojrzałości społecznej uczniów,  zaniedbań wychowawczych, czy niższych możliwości intelektualnych uczniów można wykorzystać scenariusze przeznaczone do klasy niższej (tam gdzie jest to możliwe) lub pracować z klasą tak by dostosować realizację do możliwości dzieci.
  • W przypadku rozpoczynania cyklu zajęć z klasą starszą niż pierwsza z danego poziomu nauczania (tzn. II-III, V-VI, II-III gimnazjum) można w miarę potrzeb poprzedzać zajęcia w poszczególnych działach początkowymi scenariuszami z klas młodszych z tego samego działu, traktując je jako wprowadzenie w tematykę.

W przypadku realizacji zajęć w grupach zróżnicowanych wiekowo

Należy określić możliwości rozwojowe poszczególnych członków
grupy i:

  • jeśli warunki nie pozwalają zróżnicować zajęć można zastosować scenariusze umożliwiające świadome uczestnictwo w zajęciach również uczniom najmłodszym.
  • jeśli warunki na to pozwalają to należy w podgrupach różnicować zajęcia tak by odpowiadały one potrzebom poszczególnych grup.

I.3. Minima

Za minimum uznaje się: przepracowanie wszystkich bloków tematycznych i zawartych tam zagadnień jeżeli prowadzący chce posługiwać  się  nazwą  programu  i sprawozdawać o jego  realizacji.

 

<<powrót

facebook_page_plugin