Get Adobe Flash player

II. Wykonawca

II.1. Warunki uzyskania uprawnień do realizacji programu

Osobami uprawnionymi do prowadzenia zajęć programu Spójrz inaczej® są wyłącznie te i tylko te osoby, które uczestniczyły w warsztatach przygotowujących do realizacji zajęć i jeśli spełnione są wszystkie niżej wymienione warunki:

 • warsztaty prowadzone były przez trenerów rekomendowanych przez Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki Spójrz inaczej® w Starachowicach - wykaz rekomendowanych trenerów znajduje się TU
 • posiadają  zaświadczenia  wydane przez Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki  Spójrz inaczej® (lub działający przy nim Niepubliczny Ośrodek Szkolenia Nauczycieli Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki  Spójrz inaczej) po roku 1997, lub też zaświadczenia wydane przed tym rokiem przez inne instytucje pod warunkiem jednak, że szkolenie prowadził któryś z trenerów rekomendowanych przez Stowarzyszenie Spójrz inaczej.

Upoważnienia dotyczą prowadzenia zajęć w:

II.1.1. W klasach I-III Szkoły Podstawowej

Gdy nauczyciel uczestniczył w minimum 40 - godzinnych zajęciach warsztatowych i posiada zaświadczenie upoważniające do prowadzenia zajęć w klasach I-III  szkoły podstawowej

II.1.2. W klasach IV-VI Szkoły Podstawowej

Gdy nauczyciel uczestniczył w 70 - godzinnych zajęciach warsztatowych, (a przed rokiem 1998 - 60 godzinnych) obejmujących:

 • 40 godzinny warsztat podstawowy i
 • 30 godzinny warsztat metodyczny dotyczący prowadzenia zajęć z bloku tematycznego "dbanie o zdrowie"(przed rokiem 1998 - 20-godzinny) i
 • posiada zaświadczenie upoważniające do prowadzenia zajęć w klasach IV-VI  szkoły podstawowej lub w klasach IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum lub w klasach IV-VIII szkoły podstawowej (zaświadczenia wydane we wcześniejszych latach)

II.1.3. W klasach I-III Gimnazjum

Gdy nauczyciel uczestniczył w 70 - godzinnych zajęciach warsztatowych obejmujących:

 • 40 godzinny warsztat podstawowy i
 • 30 godzinny warsztat metodyczny dotyczący prowadzenia zajęć z bloku tematycznego "dbanie o zdrowie" i
 • posiada zaświadczenie upoważniające do prowadzenia zajęć w klasach I-III gimnazjum  lub w klasach IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum lub w klasach IV-VIII  szkoły podstawowej (zaświadczenia wydane we wcześniejszych latach)

II.2. Doskonalenie i wsparcie

Osoba prowadząca zajęcia powinna posiadać możliwość superwizowania problemów ujawnionych w trakcie realizacji programu lub mieć możliwość korzystania z pomocy grupy wsparcia składającej się z realizatorów programu.
Zalecamy, by  placówki wdrażające program Spójrz inaczej kierowały na warsztaty kilku nauczycieli, którzy stanowić mogą dla siebie wsparcie w dalszej pracy. Jest to konieczne, jeśli wychowawca realizujący program nie ma możliwości korzystania z profesjonalnej superwizji swojej pracy.

II.3. Odpowiedzialność prowadzącego zajęcia

Posiadanie zaświadczenia upoważnia do prowadzenia zajęć w programie i zobowiązuje do szczególnej odpowiedzialności w zakresie:

 • bezpieczeństwa uczniów. Wartością programu jest stwarzanie sytuacji, w których uczniowie mają możliwość otwartego i szczerego mówienia o swoich dylematach i przeżywanych problemach. Szczerość i otwartość stwarza jednak warunki, w których istnieje większa możliwość naruszenia bezpieczeństwa uczniów poprzez wyśmianie, obmawianie a nawet ujawnienie powierzonych nauczycielowi tajemnic, problemów - co może skutkować wtórnym zranieniem ucznia.Prowadzący zajęcia jest zobowiązany do wprowadzenia i przestrzegania norm, by uczestniczący w programie nie doznawali wtórnych uszkodzeń psychicznych ani ze strony nauczyciela ani ze strony rówieśników.
 • poszanowania praw dziecka i praw rodziców. Prowadzący zajęcia, swoja postawą i propagowanymi treściami szanuje prawa dziecka,  prawa rodziców  z uwzględnieniem ich światopoglądu, wyznawanych wartości, zwyczajów i wychowania,  jeśli te nie są sprzeczne z obowiązującym prawem.
 • podjęcia działań w przypadku ujawnienia przestępstwa lub łamania praw dziecka. Szczególne warunki, jakie stwarza poprawna realizacja programu zwiększają prawdopodobieństwo, że prowadzący zajęcia może posiąść informacje o przestępstwach wobec dziecka lub łamaniu jego praw. Reagowanie na takie sytuacje jest obowiązkiem obywatelskim - tzn. osoba taka powinna zgłosić stosownym organom o zaistniałych faktach.
  W przypadku, gdy o przestępstwach wobec dziecka (wykorzystywanie seksualne, przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, zaniedbanie) dowiaduje się nauczyciel, to ciąży na nim obowiązek karny zgłoszenia przestępstwa poprzez dyrekcję szkoły. W działaniach tych należy zachować daleko posuniętą ostrożność.
<<powrót
facebook_page_plugin