Get Adobe Flash player
Rozdział I
Nazwa, rodzaj, zasięg, siedziba oraz cele i zadania placówki

§ 1

Ośrodek Szkolenia Nauczycieli "Spójrz Inaczej" Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki  "Spójrz Inaczej" w Starachowicach, zwany w dalszej części statutu "Ośrodkiem", jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, działającą na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego (Dz. U. Nr 84 poz. 779) oraz niniejszego statutu.

§ 2

Ośrodek ma ogólnokrajowy zasięg działania.

§ 3

Siedzibą Ośrodka jest miasto Starachowice, ul. Radomska 29.

§ 4

Ośrodek tworzy, prowadzi, przekształca i likwiduje Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki  "Spójrz Inaczej", zwane dalej "Stowarzyszeniem", jako organ prowadzący ( Rejestr Stowarzyszeń w Sądzie Okręgowym w Kielcach, dział A, numer rej. 1046 ); stosowne decyzje w tych sprawach mają rangę uchwał zarządu Stowarzyszenia, zwanego dalej "Zarządem".

§ 5

Stowarzyszenie, jako organ prowadzący Ośrodek, zapewnia mu utrzymanie oraz kadrowe i organizacyjne warunki do realizacji zadań statutowych.

§ 6

Celem Ośrodka jest organizowanie i prowadzenie doskonalenia, i dokształcania nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych i pracowników administracji samorządowej zarządzających oświatą.

§ 7

Do zadań Ośrodka należy:

  1. inspirowanie, organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek, szczególnie w zakresie metod aktywizujących w nauczaniu,
  2. prowadzenie kursów kwalifikacyjnych, nadających nauczycielom kwalifikacje określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, zwanych dalej "kursami kwalifikacyjnymi", także we współpracy ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli, po uzyskaniu zgody Ministra Edukacji Narodowej,
  3. współpraca w zakresie innowacji pedagogicznych i wychowawczych,
  4. wymiana doświadczeń z zakresu funkcjonowania systemu oświatowego z krajowymi partnerami, w tym przede wszystkim ze szkołami wyższymi,
  5. wpieranie nowatorskich inicjatyw nauczycieli oraz wspomaganie samokształcenia i doskonalenia nauczycieli,
  6. gromadzenie informacji pedagogicznej,
  7. upowszechnianie wiedzy pedagogicznej we współpracy ze środkami społecznego przekazu,
  8. organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami i placówkami,
  9. tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy nauczycielami.

§ 8

Ośrodek realizuje swoje zadania poprzez formy zbiorowego kształcenia oraz konsultacje i doradztwo indywidualne i grupowe.

§ 9

Ośrodek prowadzi doskonalenie nauczycieli na podstawie planów i programów doskonalenia, zatwierdzonych przez dyrektora Ośrodka.

§ 10

Nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem sprawuje Kurator Oświaty w Kielcach.

<<powrót

facebook_page_plugin