Get Adobe Flash player

Rozdział 3 - Kwalifikacje, zakres zadań i kompetencji pracowników Ośrodka

Rozdział III
Kwalifikacje, zakres zadań i kompetencji pracowników Ośrodka

§ 15

Dyrektor Ośrodka

 1. Wymagane kwalifikacje Dyrektora Ośrodka:
  1) wykształcenie wyższe - pedagogiczne
  2) co najmniej 5-letni staż pracy
  3) doświadczenie w doskonaleniu nauczycieli
  4) doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym
 2. Dyrektor kieruje działalnością Ośrodka.
 3. Funkcję Dyrektora powierza i z funkcji tej odwołuje organ prowadzący.
 4. Dyrektor jest przełożonym pracowników Ośrodka.
 5. Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:
  1) ustalanie głównych kierunków działania, planów pracy oraz sprawozdawczości Ośrodka,
  2) wnioskowanie do Zarządu w sprawie zatrudnienia, zwalniania i nagradzania pracowników Ośrodka,
  3) nadzorowanie realizacji zadań wykonywanych przez pracowników Ośrodka.
  4) powoływanie Kierownika Filii Terenowej oraz Kierowników Zespołów - po zasięgnięciu opinii Zarządu.

§ 16

Rada Programowa

 1. Rada Programowa jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora Ośrodka, powołanym przez Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Do zadań Rady Programowej należy: opiniowanie planów pracy, programów, wykonywanie ekspertyz, proponowanie kierunków działania Ośrodka, badanie rynku szkoleń, doradztwo na rzecz Dyrektora Ośrodka.
 3. W skład Rady Programowej wchodzi:
  a. dwóch członków Zarządu
  b. dwóch zwyczajnych członków Stowarzyszenia
  c. w skład Rady Programowej mogą wchodzić dodatkowo eksperci, osoby o uznanym autorytecie pedagogicznym, zaproponowane przez Zarząd.
 4. Przewodniczący Rady Programowej jest wybierany zwykłą większością głosów w obecności 2/3 jej członków.
 5. Uchwały Rady Programowej są podejmowane zwykłą większością głosów.
 6. Rada Programowa zbiera się co najmniej raz w roku lub w miarę potrzeb.

§ 17

Filie Terenowe

 1. Do zadań Filii Terenowych należy realizacja zadań Ośrodka wymienionych w § 7 na terenie swojego działania.
 2. Filie Terenowe tworzy się decyzją Zarządu na wniosek Dyrektora Ośrodka.
 3. Filią Terenową kieruje Kierownik, powoływany i odwoływany przez Dyrektora Ośrodka w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia.
 4. Wymagane kwalifikacje Kierownika Filii Terenowej:
  a. wykształcenie wyższe - pedagogiczne
  b. doświadczenie w doskonaleniu nauczycieli
 5. Do kompetencji Kierownika Filii Terenowej należy w szczególności: przygotowywanie form doskonalenia i dokształcania od strony organizacyjnej, administracyjnej i księgowej.

§ 18

 1. Dyrektor Ośrodka może zatrudniać pracowników merytorycznych i pracowników obsługi. Zadania i kompetencje pracowników określane są przez Dyrektora w ich zakresie czynności.
 2. Pracownicy merytoryczni wykonujący zadania na rzecz placówki powinni posiadać kwalifikacje i doświadczenie gwarantujące należyty poziom i efektywną realizację zadań statutowych Ośrodka.
 3. Do kompetencji pracowników merytorycznych należy w szczególności:
  a. opracowywanie programów szkoleń,
  b. prowadzenie szkoleń,
  c. podejmowanie działań ewaluacyjnych,
  d. własne doskonalenie zawodowe.
 4. Do zadań pracowników obsługi należy w szczególności:
  a. obsługa i konserwacja urządzeń technicznych,
  b. dbałość o porządek w pomieszczeniach Ośrodka,
  c. administracyjno-techniczna pomoc w przygotowaniu zadań merytorycznych.
<<powrót
facebook_page_plugin