Get Adobe Flash player
Rozdział II
Cele i środki działania

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Propagowanie upowszechnianie i wdrażanie Programu Zajęć Wychowawczo-Profilaktycznych "Spójrz inaczej".
 2. Koordynowanie wszelkich działań związanych z wdrażaniem Programu "Spójrz inaczej" na terenie Polski i poza granicami kraju.
 3. Rozwijanie, weryfikacja, ewaluacja i modyfikacja Programu "Spójrz inaczej".
 4. Edukacja społeczna w zakresie uzależnień.
 5. Psychoedukacja w zakresie rozwoju seksualnego i profilaktyki AIDS.
 6. Edukacja w zakresie zjawiska agresji i przemocy w szkole i rodzinie oraz realizacja zadań związanych z pomocą ofiarom przestępstw.
 7. Edukacja w zakresie ochrony środowiska i ekologii.
 8. Upowszechnianie i propagowanie umiejętności psychologicznych służących samorealizacji, rozwojowi osobistemu i poprawie kontaktów społecznych.
 9. Współpraca ze szkołami i instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi na rzecz organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją.
 10. Pomoc w tworzeniu, finansowaniu i prowadzeniu ognisk wychowawczych, świetlic, czy też innych form opieki nad dzieckiem.
 11. Współpraca ze szkołami, instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi, samorządami lokalnymi, administracją rządową i innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań statutowych.
 12. Pomoc w zakresie wdrażania programów edukacyjnych i profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia.
 13. Działania na rzecz korzystania przez dzieci z dóbr kultury.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Realizację Programu Zajęć Wychowawczo-Profilaktycznych "Spójrz inaczej" oraz innych programów profilaktycznych i edukacyjnych przez członków Stowarzyszenia na terenie Polski i poza granicami kraju.
 2. Prowadzenie warsztatów, treningów i superwizji dla realizatorów, trenerów Programu "Spójrz inaczej".
 3. Szkolenie kandydatów na trenerów Programu "Spójrz inaczej".
 4. Wydawanie rekomendacji i zaświadczeń dla trenerów, instruktorów Programu "Spójrz Inaczej".
 5. Współpracę z administracją rządową, samorządami lokalnymi i władzami oświatowymi wszystkich szczebli, także uczelniami, fundacjami oraz innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie profilaktyki uzależnień i psychoedukacji.
 6. Merytoryczne konsultacje dla pracowników szkół, administracji rządowej i samorządowej, policji, sądów, służby zdrowia, oświaty i pomocy społecznej w zakresie psychoprofilaktyki szkolnej i rodzinnej.
 7. Prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej w zakresie psychoprofilaktyki i psychoedukacji.
 8. Prowadzenie działalności gospodarczej dla realizacji celów statutowych, z której dochód nie może być dzielony między członków Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 9. Prowadzenie akcji informacyjnych w środkach masowego przekazu.
 10. Prowadzenie działań edukacyjnych, profilaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych i terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą.
 11. Udzielanie pomocy materialnej (celowej) dzieciom i ich rodzinom za pośrednictwem instytucji, których celem jest pomoc dziecku w zakresie wychowania, edukacji, opieki, rehabilitacji - według kryteriów stosowanych w tych placówkach.
 12. Pozyskiwanie i rozwijanie kontaktów z darczyńcami - osobami indywidualnymi (sponsorami), inicjowanie ich bezpośredniego zainteresowania problemami dzieci i młodzieży przez zachęcanie do wymiany korespondencji miedzy nimi.
 13. Organizowanie i finansowanie pomocy zbiorowej dla grup dzieci w formie:
  - kolonii, obozów
  - douczania
  - dożywiania
  - rehabilitacji.
 14. Inicjowanie i prowadzenie współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie realizacji programów wspierających działania pomocowe dla ofiar przestępstw, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
<<Powrót
facebook_page_plugin