Get Adobe Flash player
Rozdział III
Członkowie - ich prawa i obowiązki

§ 8

Członkowie dzielą się na:

 1. zwyczajnych
 2. wspierających
 3. honorowych

§ 9

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna, która złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.

§ 10

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu,
 3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
 4. korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

§11

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 1. przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 3. regularne opłacanie składek członkowskich.

§12

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Członek wspierający posiada prawa określone w § 10 pkt 3 i 4 oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu członków z głosem doradczym.
 3. Członek wspierający - osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§ 13

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.
 3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.
 4. W wyjątkowych przypadkach i na tych samych zasadach, na wniosek Zarządu Walne Zgromadzenie członków może nadać tytuł Honorowego Prezesa Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki "Spójrz Inaczej".

§ 14

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia.
 2. skreślenia przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 6 miesięcy, po uprzednim upomnieniu,
 3. wykluczenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
 4. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego - osobę prawną.

2. Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie w terminie 30 dni do Walnego Zgromadzenia członków, którego uchwała jest ostateczna.

<<powrót

facebook_page_plugin