Get Adobe Flash player

Rozdział 4 - Władze Stowarzyszenia

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 15

 1. Władzami Stowarzyszenia są: władze krajowe i władze oddziałów.
 2. Władzami krajowymi Stowarzyszenia są:
  1) Walne Zgromadzenie członków
  2) Zarząd Stowarzyszenia
  3) Komisja Rewizyjna
 3. Władze oddziałów są określone w § 26 statutu.
 4. Kadencja władz trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
 5. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 16

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie członków, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie oraz wyboru i powoływania władz Stowarzyszenia dokonuje się spośród członków w glosowaniu tajnym.

§ 17

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając pisemnie członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, nie wcześniej jednak niż 1 godzinę po pierwszym terminie.
 3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia członków należy:
  1) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
  2) podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej.
  3) wybór prezesa i członków Zarządu Stowarzyszenia oraz członków Komisji Rewizyjnej,
  4) ustalanie wysokości składek członkowskich,
  5) podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia,
  6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia,
  7) uchwalanie regulaminów wewnętrznych
  8) rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
  9) nadawanie godności członka honorowego.

§ 18

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia:
  1) z własnej inicjatywy,
  2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§19

 1. W Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia biorą udział:
  1) członkowie zwyczajni stowarzyszenia,
  2) członkowie władz krajowych,
  3) członkowie wspierający i honorowi.

§ 20

 1. Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami członków.
 2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z prezesa, dwóch wiceprezesów i trzech członków, spośród których wybiera się sekretarza i skarbnika.
 3. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§21

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zgromadzenie członków,
 3. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia członków,
 4. sporządzanie sprawozdań z działalności,
 5. zwoływanie Walnych Zgromadzeń członków,
 6. uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,
 7. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających,
 8. decydowanie o sprawach związanych z zatrudnieniem i warunkami pracy oraz płacy pracowników etatowych Stowarzyszenia,
 9. rozpatrywanie sporów między członkami,
 10. powoływanie i rozwiązywanie oddziałów terenowych Stowarzyszenia.
 11. określanie struktury i kompetencji oddziałów terenowych, nadzorowanie ich działalności,
 12. rozpatrywanie sporów miedzy członkami wynikłych na tle realizacji zadań statutowych.

§ 22

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, spośród których wybiera przewodniczącego.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
  2) występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień,
  3) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków,
  4) składanie Walnemu Zgromadzeniu członków sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Stowarzyszenia,
  5) nadzorowanie działalności Komisji Rewizyjnych Oddziałów, uchwalanie regulaminów działalności Komisji Rewizyjnej.
 3. Komisja Rewizyjna jest zdolna do podjęcia czynności, jeżeli jest obecnych minimum 2/3 składu Komisji.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.
<<powrót
facebook_page_plugin