Get Adobe Flash player
Rozdział VI
0ddziały terenowe

§ 25

 1. Oddziały terenowe są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia, powoływanymi uchwałą Zarządu Stowarzyszenia na wniosek minimum piętnastu członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Oddziały Stowarzyszenia działają na obszarze jednego lub więcej województw, określonych w uchwale Zarządu Stowarzyszenia powołującej Oddziały.
 3. Oddziały terenowe podlegają władzom krajowym Stowarzyszenia, działają w oparciu o niniejszy statut i programy przyjęte przez Walne Zgromadzenie członków.
 4. Oddziały za zgodą Zarządu Stowarzyszenia mogą posiadać osobowość prawną, przy zachowaniu obowiązujących wymogów prawa.

§26

 1. Władzami Oddziału Stowarzyszenia są:
  1) Walne Zebranie członków Oddziału,
  2) Zarząd Oddziału,
  3) Komisja Rewizyjna Oddziału.
 2. W sprawach nieuregulowanych odrębnie, do władz oddziału Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio postanowienia statutu dotyczące władz krajowych.

§ 27

 1. Walne Zebranie członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia i jest zwoływane raz na trzy lata przez Zarząd Oddziału.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania członków Oddziału należy:
  1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału,
  2) rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej Oddziału i udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
  3) uchwalanie programów działalności Oddziału na trenie działania Stowarzyszenia, z uwzględnieniem możliwości finansowych oddziału,
  4) wybór władz Oddziału,
  5) wybór delegatów na Walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia,
  6) uchwalanie stanowiska w sprawie wniosków i postulatów zgłoszonych na zebraniu,
  7) realizacja uchwał władz krajowych Stowarzyszenia.
 3. O terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd Oddziału zawiadamia członków co najmniej na trzydzieści dni przed jego odbyciem.

§ 28

 1. W Walnym Zebraniu Oddziału uczestniczą;
  1) członkowie Stowarzyszenia zrzeszeni w danym Oddziale
  - z czynnym i biernym prawem wyborczym; członkowie wspierający - bez praw wyborczych, z głosem doradczym
  2) przedstawiciele władz krajowych - z głosem doradczym.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 3/5 członków Oddziału.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 29

 1. Zarząd Oddziału składa się co najmniej z trzech osób, w tym: Prezesa Oddziału, Sekretarza Oddziału i skarbnika Oddziału.
 2. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
  1) wybór Prezesa, Skarbnika, Sekretarza Oddziału,
  2) kierowanie bieżącą działalnością Oddziału i wykonywanie zadań statutowych zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia członków Zarządu Stowarzyszenia,
  3) reprezentowanie Oddziału stowarzyszenia na zewnątrz i występowanie w jego imieniu,
  4) występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskiem, o zgodę na uzyskanie osobowości prawnej przez Oddział. Ewentualna zgoda winna być wyrażona w formie uchwały przez Zarząd Główny, zwykłą większością głosów,
  5) występowanie do Zarządu Stowarzyszenia o powołanie jednostek działalności gospodarczej - w przypadku oddziałów nie posiadających osobowości prawnej,
  5) współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami,
  6) gospodarowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Zarząd Stowarzyszenia,
  7) uchwalanie okresowych planów pracy i preliminarzy sporządzanych w oparciu o wytyczne Zarządu Stowarzyszenia i przedkładanie ich Zarządowi Stowarzyszenia,
  8) opracowywanie sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej oraz przesyłanie ich Zarządowi Stowarzyszenia,
  9) przyjmowanie członków zwyczajnych, nadzwyczajnych i wspierających,
  10) skreślanie członka Oddziału lub występowanie do Zarządu Stowarzyszenia o skreślenie członka w przypadku naruszenia przez niego statutu Stowarzyszenia, pogwałcenie zasad etyki zawodowej lub zaleganie z opłatą składek.

§ 30

 1. Zebranie Zarządu Oddziału zwołuje prezes, a w razie jego nieobecności wiceprezes - jeśli został powołany - bądź Sekretarz z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/3 pozostałych członków Zarządu Oddziału.
 2. Do ważności uchwał Zarządu oddziału niezbędna jest obecność co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub w razie jego nieobecności - Wiceprezesa / sekretarza.

§ 31

 1. Kadencja Zarządu Oddziału trwa trzy lata.
 2. Uchwały władz Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów.

§ 32

 1. Osobą uprawnioną do reprezentowania Oddziału jest prezes Oddziału i jeden z upoważnionych członków Zarządu.
 2. Oświadczenia woli w imieniu Oddziału posiadającego osobowość prawną składają Prezes Oddziału samodzielnie lub dwóch upoważnionych członków Zarządu Oddziału łącznie.

§ 33

Zadania Oddziału Stowarzyszenia

 1. Oddział realizuje zadania statutowe Stowarzyszenia.
 2. Oddział nie posiadający osobowości prawnej może prowadzić działalność gospodarczą po uzyskaniu zgody Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Działalność Oddziału zgodna jest z:
  1) obowiązującym prawem,
  2) statutem Stowarzyszenia,
  3) uchwałami Walnego Zgromadzenia członków,
  4) uchwałami Zarządu Stowarzyszenia.

§ 34

Majątek Oddziału

 1. Na majątek Oddziału posiadającego osobowość prawną składają się: ruchomości, nieruchomości i fundusze.
 2. Fundusze Oddziału pochodzą z:
  1) wpływów uzyskanych ze składek członkowskich
  2) dotacji, subwencji, darowizn, zapisów, nawiązek sądowych
  3) wpływów z działalności gospodarczej, usługowej, szkoleniowej.

§ 35

Finanse i rozliczenia pomiędzy Zarządem Oddziału a Zarządem Stowarzyszenia przeprowadzane są zgodnie z regulaminem opracowanym przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 36

Rozwiązywanie Oddziału

Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału podejmuje Zarząd Stowarzyszenia na wniosek:
1) Walnego Zgromadzenia członków Oddziału,
2) Komisji Rewizyjnej Oddziału.

facebook_page_plugin