Get Adobe Flash player
KONFERENCJE ORGANIZOWANE I WSPÓŁORGANIZOWANE przez Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki „SI”
 

ROK 2014

 

 

15 kwietnia 2014r.  w Starachowicach Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej”, we współpracy z wydawnictwem „Fraszka Edukacyjna” zorganizowało  spotkanie – seminarium naukowe z udziałem Nancy Rappaport - współautorką książki „Kod zachowania”. W seminarium uczestniczyli trenerzy Stowarzyszenia „SI” oraz zaproszeni pedagodzy, psychologowie i nauczyciele - ok. 30 osób.

 

 
ROK 2013

 

Konferencja naukowa z udziałem J. Larsona 

17-18 maja 2013 r. Stowarzyszenie "Spójrz Inaczej" i Wydawnictwo „Fraszka Edukacyjna”, we współpracy z Gminą Starachowice oraz Stowarzyszeniem Nauczycieli „Zdrowa Szkoła”zorganizowało w Starachowicach Konferencjęi warsztat szkoleniowy z udziałem J. Larsona. Temat Konferencji: „Agresja w szkole: kontekst, zapobieganie i podejście”. Wzięli w niej udział nauczyciele starachowickich szkół i trenerzy naszego Stowarzyszenia (75 osób). W warsztacie: ”Agresja – podejście kognitywno – behavioralne, trening radzenia sobie z gniewem” - uczestniczyło 20 osób.

 

ROK 2012

Stowarzyszenie "Spójrz Inaczej" z Wydawnictwem „Fraszka Edukacyjna”, we współpracy z Urzędem Miejskim w Starachowicach zorganizowało w Starachowicach 20 marca 2012 r. Konferencję naukową nt. „Praca z trudną klasą”, z udziałem Billa Rogersa – znanego konsultanta pedagogicznego i doradcy edukacyjnego. W trwającym ponad 6 godzin wykładzie uczestniczyli nauczyciele i pedagodzy ze szkół i placówek szkolno- wychowawczych Starachowic oraz członkowie naszego Stowarzyszenia.

 

2010 rok

Dwie konferencje OGÓLNOPOLSKIE:

 

IV Letnia Szkoła „Spójrz Inaczej” - 18- 21.08.2010 roku

w Borkowie k/Kielc.

Temat Konferencji „Kompetencje i umiejętności nauczyciela - profilaktyka”.

Wzięło w niej udział 53 uczestników. Program obejmował: 6 wykładów, 15 (10 tematów) trzygodzinnych warsztatów i zajęcia wieczorne (Zajęcia integracyjne pierwszego dnia, Dyskusyjny Klub Filmowy oraz zajęcia relaksacyjne z wykorzystaniem mis tybetańskich

w kolejne wieczory.)

Zajęcia prowadzili trenerzy Stowarzyszenia Spójrz Inaczej” oraz zaproszeni goście.

Byli to dr Krzysztof Ostaszewski, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Pracownia Profilaktyki Młodzieżowej Pro-M. i Magdalena Wieczorek - Regionalny Ośrodek Metodyczno - Edukacyjny Metis w Katowicach.

W podsumowaniu konferencji uczestnicy podkreślali, że program IV Letniej Szkoły „SI” był bardzo spójną ofertą tematyczną, przy jednoczesnej dużej różnorodności zajęć i możliwości ich wyboru, akcentowali wysoką jakość merytoryczną szkolenia oraz możliwość wymiany doświadczeń realizatorów programu „Spójrz Inaczej" z różnych części Polski.

 

Konferencja Profilaktyczna pod nazwą: “Spójrz inaczej na szkołę -

w poszukiwaniu skutecznej zmiany”, 27-29 października w Bochni.

Organizator: Polska Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na zaproszenie PARPA nasze Stowarzyszenie było współorganizatorem tej konferencji.

W Konferencji wzięło udział około dwustu nauczycieli, psychologów, pedagogów, terapeutów, pracowników świetlic socjoterapeutycznych, specjalistów profilaktyki wszystkich szczebli oraz osób zainteresowanych profilaktyką uzależnień.

Wszystkie warsztaty podczas trwania trzydniowej Konferencji były prowadzone przez naszych trenerów. Przedstawiciel naszego Stowarzyszenia uczestniczył też w dyskusji panelowej na temat: „Profilaktyka w szkole – możliwości, bariery i wyzwania”.

Naszym autorskim pomysłem było też zorganizowanie Dyskusyjnego Klubu Filmowego, każdego dnia Konferencji, po zakończonych warsztatach i wykładach.

Zarówno zawartość merytoryczna warsztatów i wykładów, jak i sposób ich prowadzenia spotkały się z bardzo dobrym odbiorem uczestników i z ich dużym zainteresowaniem.

 

Dwie konferencje LOKALNE:

 

Konferencja Lokalna „SI” w Bydgoszczy, 6 marca 2010 r.

Rodzice jako partnerzy w działaniach wychowawczo-profilaktycznych szkoły”.

Konferencja była zorganizowana we współpracy z Urzędem Miasta Bydgoszcz (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej oraz dyrektor Gimnazjum Nr 23 w Bydgoszczy). Jej celem było przeniesienie do Bydgoszczy doświadczeń III Letniej Szkoły „Spójrz Inaczej”,

z sierpnia 2009 roku.

W konferencji uczestniczyło 96 osób, 40% uczestników stanowili rodzice, przy jej organizacji pracowało 26 osób. Koordynatorem konferencji ze strony Stowarzyszenia była Danuta Kielnik. Główną częścią konferencji były wykłady i warsztaty prowadzone przez trenerów naszego Stowarzyszenia oraz nauczycieli akademickich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Uczestnicy konferencji swoje zadowolenie z udziału z niej ocenili na piątkę z plusem.

 

Konferencja w Kwidzynie:

Pozytywna profilaktyka, czyli jak wspierać dzieci imłodzież w ich drodze do doskonałości”, 29 listopada 2010 r.

Konferencja zorganizowanawe współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kwidzynie oraz liderami tego środowiska. Koordynatorem konferencji

ze strony Stowarzyszenia była Danuta Kielnik. Uczestniczyło w niej 107 osób, w tym goście z sąsiadujących miast – Grudziądza, Malborka, Sopotu. W programie konferencji były wykłady (2), warsztaty (5), sesja plakatowa, prezentacja prac i filmów powstałych w trakcie realizacji programu „Spójrz Inaczej” oraz film i prezentacja oferty naszego Stowarzyszenia. Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kwidzynie podkreślała duże znaczenie wieloletniej współpracy miasta Kwidzyn z naszym Stowarzyszeniem: 81 % nauczycieli w Kwidzynie ukończyło warsztaty „Spójrz Inaczej”. Uczestnicy Konferencji wysoko ocenili poziom zadowolenia z udziału w niej.

 

ROK 2009

 

III Letnia Szkoła „Spójrz Inaczej”-18- 21.08.2009 roku w Borkowie k/Kielc.

 

Temat III Letniej Szkoły Profilaktyki Stowarzyszenia „Spójrz Inaczej”

to: „Rodzice jako partnerzy w działaniach wychowawczych i profilaktycznych szkoły”. Wzięło w niej udział 64 osób – wychowawców klas, pedagogów szkolnych, psychologów, czy urzędników zajmujących się profilaktyką, a także 14 trenerów programu „Spójrz Inaczej”, którzy jednocześnie byli realizatorami zajęć Szkoły.

Program III Letniej Szkoły obejmował 5 wykładów, 15 trzygodzinnych warsztatów edukacyjnych, 4 seminaria, dyskusje oraz zajęcia w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego, a także wieczór integracyjny i relaksację z wykorzystaniem mis tybetańskich.

Zajęcia prowadzili trenerzy Stowarzyszenia Spójrz Inaczej” oraz zaproszeni goście – specjaliści w zakresie problemów współpracy szkoły z rodzicami. Byli to: prof. W. Rybałka

z Akademii Nauk Pedagogicznych z Kijowa, dr K. Ostaszewski z Instytutu Neurologii

i Psychiatrii, Zofia Śpiewak – współpracownik COMP- u, M. Szpilowska z Fundacji „Rodzice Szkole”, M. Wieczorek z Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego METIS w Katowicach.

 

 

ROK 2008

 

II Letnia Szkoła „Spójrz inaczej” -20–23.08.2007 roku w Kiekrzu/k. Poznania

 

Temat II Letniej Szkoły „SI”: „Profilaktyka systemowa – czyli jak tworzyć całościowy, szkolny system profilaktyczny”.

Wzięło w niej udział 25 osób – wychowawców klas, pedagogów szkolnych, psychologów, lekarzy czy urzędników zajmujących się profilaktyką, a także 10 trenerów programu „Spójrz Inaczej”. Celem konferencji była wymiana doświadczeń wychowawców realizujących w różnych regionach Polski program „Spójrz Inaczej” i czyniących z niego podstawę szkolnego programu wychowawczego szkoły oraz dostarczenie jej uczestnikom wiedzy na temat najnowszych metod pracy i filozofii profilaktycznych.

Program II Letniej Szkoły obejmował 7 wykładów, 8 warsztatów edukacyjnych,

1 seminarium, dyskusje oraz zajęcia w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego. Zajęcia prowadzili trenerzy Stowarzyszenia Spójrz Inaczej” oraz zaproszeni goście – specjaliści

w zakresie profilaktyki systemowej.

W podsumowaniu konferencji uczestnicy podkreślali wysoka jakość merytoryczną szkolenia oraz możliwości wymiany doświadczeń realizatorów programu „Spójrz Inaczej" z różnych części Polski.

 

Regionalne konferencje Programu społecznego „Szkoła bez Przemocy”

W ramach współpracy naszego Stowarzyszenia z Programem społecznym „Szkoła bez przemocy” (którego organizatorami są Grupa Wydawnicza POLSKAPRESSE,

Media Regionalne i Fundacja Grupy TP) nasi trenerzy w 2008 roku brali aktywny udział

w regionalnych konferencjach programu „Szkoła bez Przemocy” – uczestnicząc

w dyskusjach panelowych bądź prowadząc warsztaty tematyczne. Warsztaty regionalne

z udziałem trenerów Stowarzyszenia odbyły się w Bydgoszczy, Krakowie, Warszawie, Rzeszowie, Lublinie, Katowicach, Poznaniu, Gdańsku, Olsztynie, Zielonej Górze (dwukrotnie), Łodzi i Opolu.

 

 

Rok 2007

 

I Letnia Szkoła „Spójrz inaczej” - 20–23.08.2007 roku w Wiśle.

 

Była to 4 dniowa konferencja dla 40 uczestników - realizatorów programu „Spójrz Inaczej”

z różnych miejscowości w Polsce. Na konferencję złożyło się 6 godzin wykładów, 36 godzin warsztatów i 3 seminaria. Oprócz członków naszego Stowarzyszenia zajęcia prowadzili przedstawiciele PARPA, Stowarzyszenia KLANZA oraz pracownicy naukowi Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego z Bydgoszczy. Wszystkie zajęcia: wykłady i warsztaty było wysoko ocenione przez uczestników.

Średnia ocen wynosiła 5.18 punktów w skali 6 punktowej.

Organizacją konferencji zajęły się: E. Czemierowska - Koruba, Jadwiga Soboń, Katarzyna Jeżowska – Kwaśny, Halina Krzyształowicz – Stachyra. W realizację zajęć było włączonych 10 trenerów naszego Stowarzyszenia: Teresa Auguścik, E. Czemierowska – Koruba, prof. Maria Deptuła, Katarzyna Jeżowska – Kwaśny, Danuta Kielnik, Jakub Kołodziejczyk, Tomasz Kołodziejczyk, Hanna Michalska, Jerzy Rządzki, Jadwiga Soboń.

 

Cztery konferencje lokalne:

 

Czerwonak woj. wielkopolskie – luty 2007 r.

Temat konferencji: „Spójrz Inaczej na szkołę”. W konferencji wzięło udział około 60 osób. Jej dodatkowe efekty to szkolenia kolejnych realizatorów programu oraz planowane dwie konferencje w tym województwie w roku 2008.

 

Zielona Góra – wrzesień 2007 r.

Temat konferencji: „Spójrz Inaczej na szkołę”. W konferencji wzięło w udział około 50 osób. Odbyła się ona w ramach projektu „Program wspierania nauczycieli gimnazjów w małych miejscowościach województwa lubuskiego w zakresie zapobiegania zachowaniom problemowym”.

 

Gorzów Wlkp. – wrzesień 2007 r.

Temat konferencji: „Spójrz Inaczej na szkołę”. W konferencji wzięło udział około 50 osób. Odbyła się ona w ramach projektu „Program wspierania nauczycieli gimnazjów w małych miejscowościach województwa lubuskiego w zakresie zapobiegania zachowaniom problemowym”.

Konferencje te organizował Jerzy Rządzki a realizatorami programu byli trenerzy naszego Stowarzyszenia: Jolanta Białogórzec, Andrzej Kołodziejczyk, Tomasz Kołodziejczyk, Jerzy Rządzki, Ewa Wojciszke-Orska.

 

Bydgoszcz – październik 2007 r.

Temat konferencji: „Jak sobie radzić z agresją w szkole”. Wzięło w niej udział około 80 osób. Koordynatorem tej konferencji była Danuta Kielnik, zajęcia prowadzili trenerzy Stowarzyszenia „SI”: Ewa Czemierowska - Koruba, prof. Maria Deptuła, Danuta Kielnik, Jadwiga Soboń oraz dr Wioletta Junik z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

 

Seminaria dla nauczycieli języka angielskiego -

współpraca z Wydawnictwem Pearson Education Polska LONGMAN

W ramach współpracy z wydawnictwem LONGMAN w 2007 roku trenerzy naszego Stowarzyszenia przeprowadzili 4-godzinne seminaria:

Trudne zachowania uczniów”, w ramach cyklicznych spotkań metodycznych dla nauczycieli języka angielskiego, używających podręczników tego wydawnictwa.

13 trenerów naszego Stowarzyszenia przeprowadziło 25 spotkań, w których wzięło udział 1 550 nauczycieli.

Wszystkie spotkania były docenione zarówno przez organizatorów jak i uczestników.

W ankietach ewaluacyjnych otrzymały bardzo wysokie noty, zarówno co do zawartości merytorycznej warsztatu jak i przygotowania trenerów. W formularzach oceniających znalazło się bardzo wiele opinii podkreślających fachowość i profesjonalizm prowadzących.

Zajęcia te prowadzili: Anna Babicka, Jolanta Białogórzec, Maria Cieślak, Katarzyna Jeżowska- Kwaśny, Katarzyna Krzyształowicz-Stachyra, Alicja Kubacka, Anna Pytlakowska, Jerzy Rządzki, Elżbieta Staniszewska, Ewa Wojciszke-Orska, Urszula Zwolska, Maciej Zwolski.

 

Rok 2006

 

Konferencja Profilaktyczna 1.03.2006 roku, w Bielsku Białej,:

Rola opiekunów ofiar przestępstw w systemie pomocy”.

 

Konferencja zostałazorganizowana przez Bielski oddział Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Katarzynę Jeżowską – Kwaśny, także członka naszego Stowarzyszenia

i Renatę Szczepańską z PTP Bielsko) oraz Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy

z naszym Stowarzyszeniem. Realizatorami programu byli trenerzy Stowarzyszenia „SI”: Andrzej Kołodziejczyk, Ewa Czemierowska, Bogna Frąszczak, Katarzyna Jeżowska - Kwaśny i Jadwiga Soboń. Wykłady wygłosili: Andrzej Kołodziejczyk:„Trening Zastępowania Agresji – jak pracować ze sprawcami”, Bogna Frąszczak: „Problemy psychologiczne osób pomagającym ofiarom przestępstw”, Jadwiga Soboń: "Psychologiczne skutki traumatycznych doświadczeń u dzieci". Warsztaty przeprowadzili: Jadwiga Soboń

i Ewa Czemierowska: "Rozmowa z dzieckiem ofiarą traumatycznych wydarzeń jako pomoc w odreagowaniu emocji dzieci - ofiar przestępstw" oraz „Grupowe odreagowanie emocji – deebriefing - pomoc dzieciom ofiarom przestępstw” i Andrzej Kołodziejczyk z Katarzyną Jeżowską – Kwaśny: „Trening Zastępowania Agresji w pracy ze sprawcami”.

 

Konferencja – seminarium

Spójrz inaczej na profilaktykę”, 28.X.2006 r. w Wieliczce.

 

Konferencja była organizowana przez naszeStowarzyszenie - koordynator: Halina Krzyształowicz Stachyra oraz Urząd Gminy w Wieliczce. Uczestniczyło w niej około 40 spośród 80 nauczycieli, gminy Wieliczka. W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Gminy i Kuratorium. Halina Krzyształowicz – Stachyra wygłosiła wykład, Jadwiga Soboń przeprowadziła warsztat dotyczący mediacji w szkole.

 

 

Zebrała: Jadwiga Soboń

 

<<powrót

facebook_page_plugin