I.            Program

      1. Uwagi wstępne

Osoby posiadające uprawnienia do prowadzenia zajęć według programu „Spójrz Inaczej na agresję” mogą używać Programu, nazwy Programu, zgłaszać realizację w drukach sprawozdawczych placówek oświatowych i wychowawczych wtedy i tylko wtedy, gdy spełniają wszystkie niżej określone warunki.

      1. Dobór tematyki do wieku uczniów

W przypadku realizacji zajęć w szkole:

 • Realizacja Programu oznacza przeprowadzenie całego cyklu zajęć (15 zajęć)
 • należy wykorzystywać scenariusze Programu w klasach, dla których są przewidziane (VI-VIII)
 • w przypadku znacznych trudności – wynikających z niedojrzałości społecznej uczniów, zaniedbań wychowawczych, niższych możliwości intelektualnych uczniów czy zróżnicowania wiekowego grupy – należy pracować z klasą tak, by dostosować realizację do możliwości dzieci.

      II.            REALIZATOR

      1. Warunki uzyskania uprawnień do realizacji programu

Osobami uprawnionymi do prowadzenia zajęć programu Spójrz inaczej są wyłącznie te osoby, które uczestniczyły w 30-godzinnych warsztatach przygotowujących do realizacji zajęć i jeśli spełnione zostały wszystkie niżej wymienione warunki:

   • warsztaty prowadzone były przez trenerów rekomendowanych przez Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki Szkolnej Spójrz inaczej w Starachowicach – wykaz rekomendowanych trenerów znajduje się na stronie www.
   • posiadają zaświadczenia/certyfikaty wydane przez Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki Spójrz Inaczej
      1. Doskonalenie i wsparcie

Osoba prowadząca zajęcia powinna posiadać możliwość superwizowania problemów ujawnionych w trakcie realizacji programu lub korzystania z pomocy grupy wsparcia składającej się z realizatorów programu.

Zalecamy, by placówki wdrażające program Spójrz Inaczej na agresję kierowały na warsztaty kilku nauczycieli, którzy stanowić mogą dla siebie wsparcie w dalszej pracy. Jest to konieczne, jeśli wychowawca realizujący program nie ma możliwości korzystania z profesjonalnej superwizji swojej pracy.

      1. Odpowiedzialność prowadzącego zajęcia

Realizator programu jest zobowiązany do szczególnej odpowiedzialności w zakresie:

   • poczucia bezpieczeństwa uczniów.

Wartością programu jest stwarzanie sytuacji, w których uczniowie mają możliwość otwartego i szczerego mówienia o swoich dylematach i przeżywanych problemach. Szczerość i otwartość wymaga jednak ochrony uczniów przed wyśmianiem, obmawianiem, czy ujawnieniem powierzonych nauczycielowi tajemnic, problemów - co może skutkować wtórnym zranieniem ucznia. Prowadzący zajęcia jest zobowiązany do wprowadzenia i przestrzegania norm, by uczestniczący w programie nie doznawali wtórnych uszkodzeń psychicznych ani ze strony nauczyciela, ani ze strony rówieśników.

   • poszanowania praw dziecka i praw rodziców.

Prowadzący zajęcia swoja postawą i propagowanymi treściami szanuje prawa dziecka, prawa rodziców z uwzględnieniem ich światopoglądu, wyznawanych wartości, zwyczajów i wychowania, jeśli te nie są sprzeczne z obowiązującym prawem.

   • podjęcia działań w przypadku ujawnienia przestępstwa lub łamania praw dziecka.

Szczególne warunki, jakie stwarza poprawna realizacja programu, zwiększają prawdopodobieństwo, że prowadzący zajęcia może posiąść informacje o przestępstwach wobec dziecka lub łamaniu jego praw. Reagowanie na takie sytuacje jest obowiązkiem obywatelskim – tzn. osoba taka powinna zgłosić stosownym organom o zaistniałych faktach. W przypadku, gdy o przestępstwach wobec dziecka (wykorzystywanie seksualne, przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, zaniedbanie) dowiaduje się nauczyciel, to ma on obowiązek prawny i etyczny zgłoszenia tego do dyrekcji szkoły.