Szczegółowe standardy i wskazówki do prowadzenia zajęć

 1. REALIZACJA PROGRAMU W SZKOLE

  1. Umocowanie w działaniach wychowawczo – profilaktycznych szkoły

Realizacja programu Spójrz inaczej w szkole wymaga oficjalnego zgłoszenia dyrekcji i ujęcia tych działań w planie pracy wychowawczej nauczyciela. Realizator ma obowiązek umożliwienia rodzicom zapoznania się z treściami i sposobami realizacji programu.

  1. Plan i harmonogram roczny

Program Spójrz inaczej od osoby, która podejmie decyzję o jego prowadzeniu i uzyska akceptację na te działania, wymaga:

   • zaplanowania działań wychowawczych i opracowania harmonogramu zajęć,
   • przestrzegania planu pracy wychowawczej poprzez systematyczne prowadzenie wszystkich zajęć w trakcie roku szkolnego,
   • zalecamy prowadzenie zajęć równocześnie przez dwie przygotowane osoby, jeśli warunki organizacyjne szkoły dają taką możliwość.
  1. Przestrzeganie założeń metodycznych

Prowadzący zajęcia ma następujące obowiązki określone w metodyce programu:

   • należyte przygotowanie się do zajęć,
   • prowadzenie zajęć w kolejności zawartej w podręczniku,
   • korzystanie ze scenariuszy zawartych w podręczniku,
   • prowadzenie zajęć w sposób określony w programie - własne modyfikacje nauczyciela muszą mieć pełne uzasadnienie merytoryczne.
  1. Współpraca z rodzicami

Do wymagań programu należy:

   • umożliwienie zainteresowanym rodzicom zapoznania się z treściami i formami zajęć w Programie przed podjęciem decyzji o jego wprowadzeniu,
   • przed rozpoczęciem realizacji Programu przeprowadzenie spotkania informacyjnego z rodzicami.
   • przeprowadzenie spotkań informacyjnych dla rodziców w trakcie roku i na zakończenie cyklu zajęć, na temat efektów realizacji programu.
 1. REALIZACJA PROGRAMU W PLACÓWKACH POZASZKOLNYCH

Prowadząc zajęcia w placówkach wychowania pozaszkolnego należy przestrzegać wcześniej opisanych zasad, ze szczególnym uwzględnieniem wspólnego prowadzenia zajęć przez  dwie uprawnione osoby. Warunek ten jest uzasadniony różnym wiekiem uczestników, ich traumatycznymi doświadczeniami i większą koncentracją prowadzących na celach terapeutycznych zajęć.

 1. INNE ZALECENIA I UWAGI

   • W trakcie realizacji programu w szkole należy tak zaplanować zajęcia, by trwały one 45 minut. Dopuszczalne jest łączenie dwóch tematów pod warunkiem, że w ciągu jednego dnia zajęcia nie trwają dłużej niż 2 godziny lekcyjne. Należy pamiętać, że ważnym czynnikiem jest systematyczne prowadzenie programu w ciągu całego roku szkolnego.
   • Kopiowanie wybranych plansz z podręcznika dozwolone jest wyłącznie do wykorzystania przez uczniów na zajęciach z programu.
   • Wykorzystanie programu Spójrz inaczej w sposób inny, niż wyżej opisany, jest możliwy wyłącznie za wcześniejszą zgodą autorów. O zgodę taką należy się zwrócić do Stowarzyszenia - ul. Radomska 72, 27-200 Starachowice.
   • Przeprowadzenie pojedynczych zajęć Programu dopuszczalne jest jedynie w szczególnych przypadkach dla celów szkoleniowych, warsztatowych, pokazowych lub promocyjnych. Realizatorem może być wyłącznie osoba mająca właściwe uprawnienia.
   • Dla celów edukacyjnych i promocyjnych możliwe jest korzystanie z treści zawartych w podręcznikach w rozdziałach: Idee i cele programu, Treści programu, Bibliografia - pod warunkiem podania źródła (tytułu, autorów i wydawnictwa).

 

<< POPRZEDNIA