Szczegółowe standardy i wskazówki do prowadzenia zajęć

 1. REALIZATOR

  1. Warunki uzyskania uprawnień do realizacji programu

Osobami uprawnionymi do prowadzenia zajęć programu Spójrz inaczej są wyłącznie te osoby, które uczestniczyły w warsztatach przygotowujących do realizacji zajęć i jeśli spełnione zostały wszystkie niżej wymienione warunki:

   • warsztaty prowadzone były przez trenerów rekomendowanych przez Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki Szkolnej Spójrz inaczej w Starachowicach – wykaz rekomendowanych trenerów znajduje się na stronie www.
   • posiadają zaświadczenia/certyfikaty wydane przez Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki Spójrz inaczej (lub działający przy nim Niepubliczny Ośrodek Szkolenia Nauczycieli Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki Szkolnej Spójrz inaczej).

Uprawnienia dotyczą prowadzenia zajęć

   • w klasach I-III szkoły podstawowej,

gdy nauczyciel uczestniczył w minimum 35 – godzinnych zajęciach warsztatowych i posiada zaświadczenie upoważniające do prowadzenia zajęć w klasach I-III szkoły podstawowej.

   • w klasach starszych szkoły podstawowej,

gdy nauczyciel uczestniczył w minimum 55 – godzinnych zajęciach warsztatowych i posiada zaświadczenie upoważniające do prowadzenia zajęć w klasach na tym etapie edukacyjnym.

  1. Doskonalenie i wsparcie

Osoba prowadząca zajęcia powinna posiadać możliwość superwizowania problemów ujawnionych w trakcie realizacji programu lub korzystania z pomocy grupy wsparcia składającej się z realizatorów programu.

Zalecamy, by placówki wdrażające program Spójrz Inaczej kierowały na warsztaty kilku nauczycieli, którzy stanowić mogą dla siebie wsparcie w dalszej pracy. Jest to konieczne, jeśli wychowawca realizujący program nie ma możliwości korzystania z profesjonalnej superwizji swojej pracy.

  1. Odpowiedzialność prowadzącego zajęcia

Realizator programu jest zobowiązany do szczególnej odpowiedzialności w zakresie:

   • poczucia bezpieczeństwa uczniów.

Wartością programu jest stwarzanie sytuacji, w których uczniowie mają możliwość otwartego i szczerego mówienia o swoich dylematach i przeżywanych problemach. Szczerość i otwartość wymaga jednak ochrony uczniów przed wyśmianiem, obmawianiem, czy ujawnieniem powierzonych nauczycielowi tajemnic, problemów - co może skutkować wtórnym zranieniem ucznia. Prowadzący zajęcia jest zobowiązany do wprowadzenia i przestrzegania norm, by uczestniczący w programie nie doznawali wtórnych uszkodzeń psychicznych ani ze strony nauczyciela, ani ze strony rówieśników.

   • poszanowania praw dziecka i praw rodziców.

Prowadzący zajęcia swoja postawą i propagowanymi treściami szanuje prawa dziecka, prawa rodziców z uwzględnieniem ich światopoglądu, wyznawanych wartości, zwyczajów i wychowania, jeśli te nie są sprzeczne z obowiązującym prawem.

   • podjęcia działań w przypadku ujawnienia przestępstwa lub łamania praw dziecka.

Szczególne warunki, jakie stwarza poprawna realizacja programu, zwiększają prawdopodobieństwo, że prowadzący zajęcia może posiąść informacje o przestępstwach wobec dziecka lub łamaniu jego praw. Reagowanie na takie sytuacje jest obowiązkiem obywatelskim – tzn. osoba taka powinna zgłosić stosownym organom o zaistniałych faktach. W przypadku, gdy o przestępstwach wobec dziecka (wykorzystywanie seksualne, przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, zaniedbanie) dowiaduje się nauczyciel, to ma on obowiązek prawny i etyczny zgłoszenia tego do dyrekcji szkoły.

<< POPRZEDNIA

 NASTĘPNA >>