Szczegółowe standardy i wskazówki do prowadzenia zajęć...

  1. Program

    1. Uwagi wstępne

Osoby posiadające uprawnienia do prowadzenia zajęć według programu Spójrz inaczej mogą używać Programu, nazwy Programu, zgłaszać realizację w drukach sprawozdawczych placówek oświatowych i wychowawczych wtedy i tylko wtedy, gdy spełniają wszystkie niżej określone warunki.

    1. Dobór tematyki do wieku uczniów

W przypadku realizacji zajęć w szkole:

  • należy wykorzystywać scenariusze adresowane do klasy, w której prowadzone są zajęcia,
  • w przypadku znacznych trudności – wynikających z niedojrzałości społecznej uczniów, zaniedbań wychowawczych, niższych możliwości intelektualnych uczniów czy zróżnicowania wiekowego grupy - można wykorzystać scenariusze przeznaczone do klasy niższej (tam gdzie jest to możliwe) lub pracować z klasą tak, by dostosować realizację do możliwości dzieci.
  • w przypadku rozpoczynania cyklu zajęć z klasą starszą niż pierwsza z danego poziomu nauczania można w miarę potrzeb poprzedzać zajęcia w poszczególnych działach początkowymi scenariuszami z klas młodszych z tego samego działu, traktując je jako wprowadzenie w tematykę,
    1. Minima

Za minimum uznaje się przepracowanie wszystkich bloków tematycznych i zawartych tam zagadnień, jeżeli prowadzący chce posługiwać się nazwą programu i sprawozdawać o jego realizacji.

Dopuszczamy w przypadkach nadzwyczajnych opuszczenie w ciągu roku szkolnego maksymalnie 2-3 zajęć, pod warunkiem, że opuszczanie tematów nie jest celowym działaniem wynikającym z postawy i problemów osobistych prowadzącego zajęcia, a opuszczone tematy nie są z tego samego bloku tematycznego.

NASTĘPNA >>